Stypendium Naukowe

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium naukowego
§ 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów naukowych (dalej stypendium) przez Fundację Instytut Bałkański (dalej Fundacja)
2. Regulamin jest udostępniony na stronie Fundacji www.balkaninstitute.pl


§ 2 Rodzaje i wysokość świadczeń


1. Fundacja przyznaje świadczenia materialne w postaci stypendiów naukowych w ramach posiadanych środków na ten cel.
2. Wysokość funduszu stypendialnego na kolejny rok szkolny / akademicki będzie ogłaszana na stronach internetowych Fundacji najpóźniej do dnia 31 sierpnia.
3. Wysokość funduszu stypendialnego określana jest przez Zarząd Fundacji.


§ 3 Częstotliwość oraz sposób wypłacania świadczeń


1. Stypendium przyznawane jest na czas określony w umowie, jednak nie dłuższy niż dziewięć miesięcy.
2. Stypendium wypłacane jest z góry do dnia 15-tego każdego miesiąca.
3. W uzasadnionych przypadkach, na mocy decyzji Zarządu Fundacji, okres z ust. 1 może być wydłużony.
4. W przypadku przyznania stypendium w kwocie wyższej aniżeli kwota wolna od podatku dochodowego, określona w obowiązujących przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłacane stypendium będzie pomniejszane o należy podatek dochodowy od osób fizycznych.
5. Stypendium wypłacane jest przelewem bankowym na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy.


§ 4 Beneficjenci stypendiów


1. Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są uczniowie, studenci i absolwenci szkół średnich i wyższych, będący obywatelami polskimi, osiągającymi średnią ocen co najmniej 4,50, posiadającymi w chwili składania wniosku stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest przedstawienie przez aplikującego:
a. listu referencyjnego, od osoby będącej samodzielnym pracownikiem naukowym;
b. potwierdzonej przez władze szkoły lub uczelni, kopii indeksu studenckiego z dotychczasowego przebiegu studiów lub odpowiednich świadectw szkolnych i dyplomów;
c. wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego o przyznanie stypendium;
d. curriculum vitae, wraz z listą publikacji, patentów, osiągnięć naukowych, itp.;
e. dowodu znajomości języków obcych, w tym minimum jednego języka urzędowego państw półwyspu bałkańskiego1;
f. dowodem potwierdzającym znajomość języków może być:
1. jeden z dokumentów o którym mowa załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005r.);
2. świadectwo/-a szkolne potwierdzające minimum 3 letnią naukę w danym języku jako wykładowym.
3. Zarząd Fundacji rozpoznaje wnioski o przyznanie stypendium, kierując się określonymi w §5 Regulaminu, kryteriami przyznawania świadczeń, w terminie od dnia ogłoszenia o wysokości funduszu stypendialnego do dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego / akademickiego.
4. Decyzja Zarządu Fundacji nie podlega zaskarżeniu
5. Osoby zakwalifikowane na listę podstawową, podpisują z Zarządem Fundacji umowę stypendialną, określającą wzajemne prawa i obowiązki. Umowa stypendialna stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
6. W oparciu o zawartą umowę stypendialną, Zarząd Fundacji przyznaje stypendium, określając terminy i zasady wypłaty.


§5 Kryteria przyznawania stypendium


1. Stypendia mogą być przyznane na podstawie listy rankingowej ustalanej poprzez przyznanie punktów rankingowych za osiągnięcia ubiegających się o świadczenia według następujących zasad:

L.p.

Osiągnięcia

Punkty (max)

1

Średnia ocen z ostatniego semestru

10

2

Publikacja książki o charakterze naukowym (autorstwo)

15

3

Publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym, branżowym lub rozdziału w monografii

- w języku polskim – 5 pkt

- w języku angielskim – 8 pkt

8

4

Publikacja w czasopiśmie uczelnianym

- 1-2 publikacje -2 pkt

- 3 lub więcej – 5 pkt

5

5

Czynny udział w konferencjach

- uczelnianych – 2 pkt

- krajowych – 3 pkt

- międzynarodowych – 5 pkt

5

6

Miejsce medalowe w konkursach/festiwalach/olimpiadach

- uczelnianych – 1 pkt

- krajowych – 3 pkt

- międzynarodowych – 5 pkt

5

7

Znajomość języków obcych

- jednego zachodniego – 2 pkt

- dwóch zachodnich – 6

- języka urzędowego państw półwyspu bałkańskiego (3 pkt za każdy język – max 6 pkt)

122. Stypendium zostanie przyznane osobom z największą liczbą punktów.
3. W razie uzyskania przez kilka osób takiej samej ilości punktów, o pierwszeństwie w otrzymaniu stypendium decyduje data złożenia wniosku, oraz nie pobieranie przez aplikanta stypendiów od innych podmiotów.


§6 Postanowienia końcowe


1. Regulamin przyznawania stypendiów nie ma zastosowania w przypadku współsponsorowania stypendium wraz z innym podmiotem oraz przyznawania stypendium laureatom konkursów lub festiwali organizowanych przez inne jednostki.
2. Aplikacja o stypendium powinna zawierać klauzule:
a. Świadoma(y) odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że dane zamieszczone w  dokumencie aplikacyjnym, podane zostały dobrowolnie i zgodnie z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o  Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Zmiany Regulaminu, dokonane w trakcie okresu na który zostało przyznane stypendium, nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji stypendystów, a w szczególności do utraty prawa do stypendium.
4. Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji, Zarząd ma prawo odstąpić od stosowania Regulaminu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie Fundacji www.balkaninstitute.pl.
6. Wnioski, decyzje oraz wszystkie inne dokumenty związane z przyznawaniem stypendiów naukowych, są przechowywane przez Fundację przez okres pięciu lat od daty ostatniego dokumentu wydanego w sprawie.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych.
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ