Statut

STATUT FUNDACJI INSTYTUT BAŁKAŃSKI


Postanowienia ogólne


§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Bałkański, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tadeusza Zienkiewicza, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza, Barbarę Miączewską w kancelarii
notarialnej w Lublinie, ul. Żwirki i Wigury 4/3, w dniu 05 lutego 2015r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Lublin.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji


§ 6

1. Celem fundacji jest działanie na rzecz nauki i gospodarki poprzez:
a) Wspieranie krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej, edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej i gospodarczej.
b) Wspieranie transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej
c) Udzielanie pomocy materialnej, finansowej uczniom, studentom, pracownikom naukowym a także instytucjom społecznym lub organizacjom pozarządowym w celu realizacji zadań związanych z rozwojem współpracy naukowej,
edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej i gospodarczej.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie:
i) Kursów, szkoleń, konferencji, zjazdów i seminariów;
ii) Wyjazdów studyjnych, kwerend, staży, praktyk naukowych i zawodowych;
iii) Badań naukowych, w tym zakup sprzętu, oprogramowania, odczynników, danych statystycznych, publikacji naukowych,
iv) Publikacji prac, monografii, artykułów naukowych lub popularno-naukowych;
v) Uczestnictwa w targach, wystawach, wernisażach, koncertach;
b) Przyznawanie nagród, stypendiów, grantów naukowych lub naukowo-badawczych, uczniom, studentom, pracownikom naukowym lub zespołom naukowym;
c) Udział w przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji;
d) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
e) Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji wyżej wymienionych celów określają regulaminy wewnętrzne Fundacji.

§ 8

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:
a) Wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami,
b) Tworzyć jednostki organizacyjne Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji


§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 zł. (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Fundusz założycielski pochodzi w całości ze środków własnych Fundatora
2. Środki majątkowe, z funduszu założycielskiego, w kwocie 1.500,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100 będą przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 10

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) Darowizn, spadków, zapisów,
b) Dotacji i subwencji oraz grantów,
c) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) Dochodów z majątku Fundacji,
e) Zysków działalności gospodarczej
2. Z majątku i dochodów Fundacji, Zarząd może przeznaczyć na prowadzenie działalności gospodarczej: środki z funduszu założycielskiego przeznaczonego na działalność gospodarczą, dochody uzyskane z działalności gospodarczej oraz odsetki bankowe od tych środków.
3. Zarząd Fundacji może zbywać poszczególne prawa majątkowe
4. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
6. Dla realizacji celów statutowych fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984r., (Dz. U. z 1991r., Nr46, poz.203 z późniejszymi zmianami) w przedmiocie:
a) PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
b) PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
c) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
d) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
e) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
f) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
g) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
h) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
7. Działalność gospodarcza Fundacji wyodrębniona jest na poziome księgowym i rachunkowym.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji

§ 12

1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

Rada Fundacji

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. W skład Rady Fundacji może wchodzić Fundator.
4. Członków Rady powołuje Fundator.
5. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną albo prawną, która przejmie wykonywanie jego uprawnień, z prawem dalszego przekazania tych uprawnień.
6. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku decyzji Fundatora lub uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji w wyniku uchwały Rady Fundacji.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ustaje.
10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

1. Do zadań Rady należy w szczególności:
a) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
b) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
c) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
d) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
e) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
f) Nadzór nad działalnością Fundacji.
g) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
2. W celu zapewnienia należytego wypełniania swoich zobowiązań Rada może tworzyć ciała pomocnicze i doradcze, niemające statusu organów Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu z zastrzeżeniem ust.3.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, w tym Prezesa Zarządu.
4. Fundator lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie par. 13 ustęp 5 Statutu, może odwołać członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, przed upływem kadencji.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Zarząd Fundacji, w całości lub jej poszczególni członkowie, mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały, podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
7. Odwołanie członka Zarządu powołanego przez Fundatora, przed upływem kadencji, wymaga zgody Fundatora.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją, likwidacją Fundacji.
h) powoływanie Prokurentów
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd, co roku, do dnia 30 września roku następującego po roku obrachunkowym, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3, składa Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub Prokurentem.
3. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000,00 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 20

1. Zmian w statucie Fundacji, dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
2. Uchwała w przedmiocie zmiany statutu dotycząca zmian zakresu praw Fundatora, wymaga dodatkowo dla swej ważności zatwierdzenia przez Fundatora lub osoby określonej w 

§13 ust.5. Statutu Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku, cel Fundacji mógłby ulec istotnej zmianie.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ