Zgodnie z § 7 Statutu Fundacji Instytut Bałkański, Fundacja realizuje swoje cele poprzez, między innymi, zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie stypendiów, grantów naukowych lub naukowo-badawczych, uczniom, studentom, pracownikom naukowym lub zespołom naukowym.

Finansowaniem objęte są również publikacje prac, monografii, artykułów naukowych lub popularno-naukowych.

Szczegółowe zasady i warunki realizacji wyżej wymienionych celów określają regulaminy wewnętrzne Fundacji.

Fundacja Instytut Bałkański

PL- 20-022 Lublin, Konopnicka 9/2, www.balkaninstitute.pl, e-mail: office@balkaninstitute.pl

Tel.: +48 81 5326136, Cell.: +48 60 3364233, Fax: +48 81 5326136

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

KRS 0000547224, NIP 7123294474, Regon 360981246