Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium naukowego

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów naukowych (dalej stypendium) przez Fundację Instytut Bałkański (dalej Fundacja)
2. Regulamin jest udostępniony na stronie Fundacji www.balkaninstitute.pl

§ 2 Rodzaje i wysokość świadczeń
1. Fundacja przyznaje świadczenia materialne w postaci stypendiów naukowych.
2. Wysokość funduszu stypendialnego na kolejny rok szkolny / akademicki będzie ogłaszana na stronach internetowych Fundacji najpóźniej do dnia 31 sierpnia.
3. Wysokość funduszu stypendialnego określana jest przez Zarząd Fundacji.
§ 3 Częstotliwość oraz sposób wypłacania świadczeń
1. Stypendium przyznawane jest na czas określony w umowie, jednak nie dłuższy niż dziewięć miesięcy.
2. Stypendium wypłacane jest z góry do dnia 15-tego każdego miesiąca.
3. W uzasadnionych przypadkach, na mocy decyzji Zarządu Fundacji, okres z ust. 1 może być wydłużony.
4. W przypadku przyznania stypendium w kwocie wyższej aniżeli kwota wolna od podatku dochodowego, określona w obowiązujących przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłacane stypendium będzie pomniejszane o należy podatek dochodowy od osób fizycznych.
5. Stypendium wypłacane jest przelewem bankowym na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy.

§ 4 Beneficjenci stypendiów
1. Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są uczniowie, studenci i absolwenci szkół średnich i wyższych, będący obywatelami polskimi, osiągającymi średnią ocen co najmniej 4,50, posiadającymi w chwili składania wniosku stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest przedstawienie przez aplikującego:
a. listu referencyjnego, od osoby będącej samodzielnym pracownikiem naukowym;
b. potwierdzonej przez władze szkoły lub uczelni, kopii indeksu studenckiego z dotychczasowego przebiegu studiów lub odpowiednich świadectw szkolnych i dyplomów;
c. wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego o przyznanie stypendium;
d. curriculum vitae, wraz z listą publikacji, patentów, osiągnięć naukowych, itp.;
e. dowodu znajomości języków obcych, w tym minimum jednego języka urzędowego państw półwyspu bałkańskiego ( Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Grecji, Macedonii, Rumunii, Serbii, Turcji)
f. dowodem potwierdzającym znajomość języków może być:
    f.1. jeden z dokumentów o którym mowa załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r.,     zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005r.);
    f.2. świadectwo/-a szkolne potwierdzające minimum 3 letnią naukę w danym języku jako wykładowym.
3. Zarząd Fundacji rozpoznaje wnioski o przyznanie stypendium, kierując się określonymi w §5 Regulaminu, kryteriami przyznawania świadczeń, w terminie od dnia ogłoszenia o wysokości funduszu stypendialnego do dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego / akademickiego.
4. Decyzja Zarządu Fundacji nie podlega zaskarżeniu
5. Osoby zakwalifikowane na listę podstawową, podpisują z Zarządem Fundacji umowę stypendialną, określającą wzajemne prawa i obowiązki. Umowa stypendialna stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
6. W oparciu o zawartą umowę stypendialną, Zarząd Fundacji przyznaje stypendium, określając terminy i zasady wypłaty.

§5 Kryteria przyznawania stypendium
1. Stypendia mogą być przyznane na podstawie listy rankingowej ustalanej poprzez przyznanie punktów rankingowych za osiągnięcia ubiegających się o świadczenia według następujących zasad:
L.p.                                                     Osiągnięcia                                                                                                          Punkty (max)
1            Średnia ocen z ostatniego semestru                                                                                                                           10
2            Publikacja książki o charakterze naukowym (autorstwo)                                                                                        15
3            Publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym, branżowym lub rozdziału w monografii                                     8
                               - w języku polskim –   5 pkt
                               - w języku angielskim –   8 pkt
4            Publikacja w czasopiśmie uczelnianym                                                                                                                         5
                              - 1-2 publikacje -  2 pkt

                              - 3 lub więcej – 5 pkt
5            Czynny udział w konferencjach                                                                                                                                       5
                              - uczelnianych – 2 pkt
                              - krajowych – 3 pkt
                             - międzynarodowych – 5 pkt
6           Miejsce medalowe w konkursach/festiwalach/olimpiadach                                                                                     5
                             - uczelnianych – 1 pkt
                             - krajowych – 3 pkt
                            - międzynarodowych – 5 pkt
7          Znajomość języków obcych                                                                                                                                          12
                           - jednego zachodniego – 2 pkt
                           - dwóch zachodnich – 6
                           - języka urzędowego państw półwyspu bałkańskiego (3 pkt za każdy język – max 6 pkt)
2. Stypendium zostanie przyznane osobom z największą liczbą punktów.
3. W razie uzyskania przez kilka osób takiej samej ilości punktów, o pierwszeństwie w otrzymaniu stypendium decyduje data złożenia wniosku, oraz nie pobieranie przez aplikanta stypendiów od innych podmiotów.
§6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin przyznawania stypendiów nie ma zastosowania w przypadku współsponsorowania stypendium wraz z innym podmiotem oraz przyznawania stypendium laureatom konkursów lub festiwali organizowanych przez inne jednostki.
2. Zmiany Regulaminu, dokonane w trakcie okresu na który zostało przyznane stypendium, nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji stypendystów, a w szczególności do utraty prawa do stypendium.
3. Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji, Zarząd ma prawo odstąpić od stosowania Regulaminu.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie Fundacji www.balkaninstitute.pl.
5. Wnioski, decyzje oraz wszystkie inne dokumenty związane z przyznawaniem stypendiów naukowych, są przechowywane przez Fundację przez okres pięciu lat od daty ostatniego dokumentu wydanego w sprawie.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych.

Fundacja Instytut Bałkański

PL- 20-022 Lublin, Konopnicka 9/2, www.balkaninstitute.pl, e-mail: office@balkaninstitute.pl

Tel.: +48 81 5326136, Cell.: +48 60 3364233, Fax: +48 81 5326136

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

KRS 0000547224, NIP 7123294474, Regon 360981246