Regulamin finasowania publikacji naukowych


1. Fundacja finansuje albo dofinansowuje publikacje w czasopismach naukowych, w tym typu "open-access" oraz w formie książek.
2. Finansowane albo dofinansowane będą publikacje, zaakceptowane do druku, wyłącznie w czasopismach:
a. znajdujących się w obowiązującym wykazie ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego,
b. posiadających w momencie akceptacji, liczbę punktów, przyznawanych przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego za publikację w danym czasopiśmie, nie mniejszą jak 10,0.
3. Pierwszeństwo w finasowaniu albo dofinansowywaniu mają publikacje w czasopismach posiadających IF w momencie akceptacji.
4. Finansowane albo dofinansowane będą publikacje w formie książek, zaakceptowane do druku, wyłącznie w wydawnictwach o znaczącej pozycji na rynku wydawnictw naukowych w danej dziedzinie..
5. Decyzja o finansowaniu albo dofinansowaniu, podejmowana jest przez Zarząd Fundacji w trybie ciągłym, w ciągu 14 dni od pisemnej prośby autora do Zarządu Fundacji (dopuszcza się komunikację drogą mailową). Możliwe jest także uzyskanie "promesy" finansowania po złożeniu pracy do druku.
6. Decyzja o finansowaniu albo dofinansowaniu publikacji w czasopismach naukowych lub w formie książek, poodejmowana jest przez Zarząd Fundacji z uwzględnieniem bieżącej sytuacji finansowej Fundacji.
7. Maksymalna kwota finansowania albo dofinansowania, płatna jest przez Fundację bezpośrednio do wydawcy na podstawie faktury wystawionej na Fundację, w kwocie nie większej niż:
a. 10.000,00 zł. (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto, w przypadku czasopism;
b. 15.000,00 zł. (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) brutto, w przypadku książek.
8. Fakt finansowania lub dofinansowania publikacji przez Fundację, powinien być zaznaczony odpowiednią adnotacją, umieszczoną w tekście publikacji.
9. O finansowanie albo dofinansowanie publikacji, może ubiegać się tylko pierwszy autor pracy.

Fundacja Instytut Bałkański

PL- 20-022 Lublin, Konopnicka 9/2, www.balkaninstitute.pl, e-mail: office@balkaninstitute.pl

Tel.: +48 81 5326136, Cell.: +48 60 3364233, Fax: +48 81 5326136

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

KRS 0000547224, NIP 7123294474, Regon 360981246