Publikacje Naukowe

Regulamin finasowania publikacji naukowych


1. Fundacja finansuje albo dofinansowuje publikacje w czasopismach naukowych, w tym typu "open-access" oraz w formie książek w ramach posiadanych środków.

2. Finansowane albo dofinansowane będą publikacje, zaakceptowane do druku, wyłącznie w czasopismach:
a. znajdujących się w obowiązującym wykazie ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego,
b. posiadających w momencie akceptacji, liczbę punktów, przyznawanych przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego za publikację w danym czasopiśmie, nie mniejszą jak 10,0.

3. Pierwszeństwo w finasowaniu albo dofinansowywaniu mają publikacje w czasopismach posiadających IF w momencie akceptacji.

4. Finansowane albo dofinansowane będą publikacje w formie książek, zaakceptowane do druku, wyłącznie w wydawnictwach o znaczącej pozycji na rynku wydawnictw naukowych w danej dziedzinie.

5. Decyzja o finansowaniu albo dofinansowaniu, podejmowana jest przez Zarząd Fundacji w trybie ciągłym, w ciągu 14 dni od pisemnej prośby autora do Zarządu Fundacji (dopuszcza się komunikację drogą mailową). Możliwe jest także uzyskanie "promesy" finansowania po złożeniu pracy do druku.

6. Decyzja o finansowaniu albo dofinansowaniu publikacji w czasopismach naukowych lub w formie książek, poodejmowana jest przez Zarząd Fundacji z uwzględnieniem bieżącej sytuacji finansowej Fundacji.

7. Maksymalna kwota finansowania albo dofinansowania, płatna jest przez Fundację bezpośrednio do wydawcy na podstawie faktury wystawionej na Fundację, w kwocie nie większej niż:
a. 10.000,00 zł. (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto, w przypadku czasopism;
b. 15.000,00 zł. (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) brutto, w przypadku książek.

8. Fakt finansowania lub dofinansowania publikacji przez Fundację, powinien być zaznaczony odpowiednią adnotacją, umieszczoną w tekście publikacji.

9. O finansowanie albo dofinansowanie publikacji, może ubiegać się tylko pierwszy autor pracy.
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ